ADR adviseur

Als ADR veiligheidsadviseur kunnen wij voor de kleine transportbedrijven de jaarlijkse voertuigcheck uitvoeren en het wettelijk voorgeschreven veiligheidsjaarverslag gevaarlijke stoffen opmaken. Ook de wijzigingen in de regelgeving worden door ons in dit verslag aan u gecommuniceerd.

VCA trainingsboek

ADR verslag

Het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hierin worden regels gesteld waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen.

Wanneer uw bedrijf gevaarlijke goederen vervoert, verwerkt of opslaat is een veiligheidsadviseur verplicht. Wij kunnen deze taak voor u uitvoeren. Daarnaast kunnen wij het wettelijk verplichte veiligheidsjaarverslag op te maken.